मंगलसेन नगरपालिकाको तेस्रो नगर परिषद २०७२ पौष २२ गतेबाट पारित आ.व २०७३।०७४ को वार्षिक नगर विकास योजाना तथा कार्यक्रम पुस्तिका

आ.व २०७३।०७४ को वार्षिक नगर विकास योजाना तथा कार्यक्रम